Wesite của quí khách đã được chuyển sang server có IP 112.213.89.144

Quý khách vui lòng cấu hình domain trỏ về IP 112.213.89.144 để sử dụng

Xin cám ơn!